Persónuverndarstefna Lögmanna Laugardal ehf.

Útgáfa 1.0

1.      Persónuverndarstefna Lögmanna Laugardal ehf.

Lögmenn Laugardal ehf., kt. 610709-0600, Sundagörðum 2, 104 Reykjavík (einnig vísað til „félagið“) leggja mikið upp úr því að tryggja öryggi, trúnað og áreiðanleika persónuupplýsinga sem unnið er með innan starfsemi félagsins. Félagið einsetur sér að vinna með allar persónuupplýsingar í samræmi við persónuverndarlög.

2.      Hvað eru persónuupplýsingar?

Persónuupplýsingar eru hvers kyns upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling, þ.e. upplýsingar sem hægt er að rekja beint eða óbeint til tiltekins einstaklings. Gögn sem eru ópersónugreinanleg teljast ekki persónuupplýsingar.

3.      Persónuupplýsingar sem Lögmenn Laugardal vinnur um viðskiptavini

Til þess að geta veitt þá þjónustu sem félagið býður upp á getur reynst nauðsynlegt að vinna með persónuupplýsingar viðskiptavina sem og annarra. Sem dæmi um upplýsingar sem unnið er með er nafn, kennitala, heimilisfang, netfang, símanúmer og samskiptaupplýsingar. Auk framangreindra upplýsinga getur reynst nauðsynlegt að safna og vinna með aðrar upplýsingar til þess að veita viðskiptavinum okkar þá þjónustu sem óskað er eftir. Í flestum tilvikum er upplýsinga aflað beint frá viðskiptavinum eða tengiliðum þeirra. Persónuupplýsinga getur þó verið aflað hjá þriðja aðila, svo sem stjórnvöldum, dómstólum, öðrum lögmönnum, gagnaðilum, frá Credit info og af netinu, svo sem af vefsíðum, úr opinberum skrám, samfélagsmiðlum og gagnabönkum. Sé persónuupplýsinga aflað frá þriðja aðila í öðrum tilvikum mun félagið leitast við að upplýsa viðskiptavini sína um slíkt.

Upplýsingar um viðskiptavini og forsvarsmenn/tengiliði viðskiptavina eru varðveittar í 4 ár frá lokum viðskipta. Sé um að ræða upplýsingar sem falla undir bókhaldslög eru þær varðveittar í 7 ár frá lokum viðkomandi reikningsárs. Að meginstefnu til verða upplýsingar sem viðkoma eiginlegri lögfræðiþjónustu félagsins varðveittar lengur, enda kann vinnsla þeirra að reynast nauðsynleg til að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur. Er þá varðveislutími miðaður við reglur um fyrningarfrest krafna sem getur almennt mest orðið 14 ár.  Hins vegar kann að vera að upplýsingunum verði eytt fyrr, vegna rekstrarhagkvæmni.

4.      Miðlun til þriðju aðila

Lögmenn Laugardal ehf. kann að miðla persónuupplýsingum þínum til þriðju aðila, svo sem í tengslum við samningssamband þeirra við félagið, eða vegna lögfræðiþjónustu til þín eða þess fyrirtækis sem þú er tengiliður fyrir. Sem dæmi kann upplýsingum um þig að vera miðlað til innheimtuaðila vegna innheimtu skulda eða til annarra þriðju aðila, s.s. utanaðkomandi ráðgjafa eða verktaka, í tengslum við ráðgjöf til þín eða hagsmunagæslu fyrir þig.

Persónuupplýsingar þínar kunna jafnframt að vera afhentar þriðja aðila að því marki sem heimilað er eða krafist er á grundvelli viðeigandi laga eða reglna, s.s. til stjórnvalda, dómstóla, gagnaðila í ágreiningi, vitna, samstarfsaðila viðskiptavina eða annarra hagsmunaaðila.

Einnig gæti persónuupplýsingum verið miðlað til þriðju aðila sem veita okkur upplýsingatækniþjónustu og aðra þjónustu sem tengist vinnslu og er hluti af rekstri félagsins.

Þessir aðilar kunna að vera staðsettir utan Íslands. Félagið mun þó ekki miðla persónuupplýsingum utan Evrópska efnahagssvæðisins nema slíkt sé heimilt á grundvelli viðeigandi persónuverndarlöggjafar, s.s. á grundvelli staðlaðra samningsskilmála, samþykki þíns eða auglýsingar Persónuverndar um ríki sem veita persónuupplýsingum fullnægjandi vernd.

Að lokum gætu persónuupplýsingar um þig verið afhentar að því marki sem heimilað er eða krafist er á grundvelli viðeigandi laga eða reglna eða til að bregðast við löglegum aðgerðum eins og húsleitum, stefnum eða dómsúrskurði.

5.      Hvernig tryggjum við öryggi persónuupplýsinga?

Lögmenn Laugardal ehf. leitast við að grípa til viðeigandi tæknilegra og skipulegra ráðstafana til að vernda persónuupplýsingar með sérstöku tilliti til eðlis þeirra. Þessum ráðstöfunum er ætlað að vernda persónuupplýsingar gegn því að þær glatist eða breytist fyrir slysni og gegn óleyfilegum aðgangi, afritun, notkun eða miðlun þeirra. Sem dæmi má nefna að allir starfsmenn félagsins vinna eftir verklagsreglum sem félagið hefur sett sér um vinnslu persónuupplýsinga, farið er reglulega yfir áhættuþætti er varða vinnslu persónuupplýsinga ásamt því að notast við tæknibúnað sem tryggir öryggi persónuupplýsinga. Að auki er notast við aðgangsstýringu.

6.      Breytingar og leiðréttingar á persónuupplýsingum

Það er mikilvægt að þær persónuupplýsingar sem félagið vinnur með séu bæði réttar og viðeigandi. Því er mikilvægt að félaginu sé tilkynnt um allar breytingar sem kunna að verða á persónuupplýsingum þínum.

Þú átt rétt á því að fá óáreiðanlegar persónuupplýsingar um þig leiðréttar. Að teknu tilliti til tilgangs vinnslu persónuupplýsinga átt þú jafnframt rétt á að láta fullgera ófullkomnar persónuupplýsingar um þig, þ.m.t. með því að leggja fram frekari upplýsingar.

7.      Réttindi þín hvað varðar þær persónuupplýsingar sem félagið vinnur

Þú átt rétt á því að fá staðfest hvort við vinnum persónuupplýsingar um þig eða ekki, og ef svo er getur þú óskað eftir aðgangi að upplýsingunum og hvernig vinnslunni er hagað. Þá kann einnig að vera að þú eigir rétt á að fá afrit af upplýsingunum. Við ákveðnar aðstæður getur þú farið fram á það við félagið að við sendum upplýsingar, sem þú hefur sjálf/ur látið okkur í té eða stafa frá þér, beint til þriðja aðila.

Við ákveðnar aðstæður getur þú óskað eftir því að persónuupplýsingum um þig verði eytt án tafar, til að mynda þegar að varðveisla upplýsinganna er ekki lengur nauðsynleg miðað við tilgang vinnslunnar eða vegna þess að þú hefur afturkallað samþykki þitt fyrir vinnslu persónuupplýsinganna og engin önnur heimild liggur til grundvallar henni. Sé vinnslan byggð á samþykki er þér hvenær sem er heimilt að afturkalla samþykki þitt.

Viljir þú ekki láta eyða upplýsingum þínum, t.d. vegna þess að þú þarft á þeim að halda til að verjast kröfu, en vilt samt sem áður að þær séu ekki unnar frekar af hálfu félagsins getur þú óskað eftir því að vinnsla þeirra verði takmörkuð.

Sé vinnsla á persónuupplýsingum þínum byggð á lögmætum hagsmunum félagsins átt þú einnig rétt á að mótmæla þeirri vinnslu.

Framangreind réttindi eru ekki fortakslaus. Þannig kunna lög að skylda félagið til að hafna ósk um eyðingu eða aðgang að gögnum. Þá getur félagið hafnað beiðni þinni vegna réttinda félagsins, s.s. á grundvelli hugverkaréttar, eða réttinda annarra aðila, s.s. til friðhelgi einkalífs, telji félagið þau réttindi vega þyngra.

8.      Fyrirspurnir og kvörtun til persónuverndar

Ef þú vilt nýta þér þau réttindi sem lýst er í 7. gr. í stefnu þessari, eða ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi persónuverndarstefnu þessa eða það hvernig félagið vinnur með persónuupplýsingar þínar, vinsamlegast hafðu samband við umsjónarmann persónuverndar sbr. 9. gr. í stefnu þessari.

Ef að þú ert ósátt/ur við vinnslu félagsins á persónuupplýsingum getur þú sent erindi til Persónuverndar (www.personuvernd.is).

9.      Samskiptaupplýsingar

Við höfum tilnefnt umsjónarmann, til að hafa eftirlit með fylgni við þessa persónuverndarstefnu. Hér fyrir neðan má finna samskiptaupplýsingar hans:

Sunna Lind Höskuldsdóttir, sunna@llaw.is, 533-4850

Samskiptaupplýsingar um félagið:

Lögmenn Laugardal ehf.
Sundagörðum 2
104 Reykjavík

10.  Endurskoðun

Félagið getur frá einum tíma til annars breytt persónuverndarstefnu þessari í samræmi við breytingar á viðeigandi lögum eða reglugerðum eða vegna breytinga á því hvernig félagið vinnur með persónuupplýsingar.

Allar breytingar sem kunna að verða gerðar á stefnunni taka gildi eftir að uppfærð útgáfa hefur verið birt á heimasíðu félagsins. 

Þessi persónuverndarstefna var sett þann  15. júlí 2018.